ERSTATNING TIL VOLDSOFRE

Du kan få voldsoffererstatning for skader opstået som følge af vold, herunder både fysiske og psykiske skader.

GRUNDLÆGGENDE KRITERIER FOR VOLDSOFFERERSTATNING

Staten betaler erstatning for personskade, der sker ved overtrædelse af straffeloven – også selvom der er tale om en ukendt gerningsmand eller en straffri person fx personer under 15 år eller utilregnelige personer.

For at man kan få erstatning skal følgende være opfyld:

  • at forbrydelsen er anmeldt til politiet uden unødigt ophold, hvilket som udgangspunkt er 72 timer
  • at man har krævet erstatning af skadevolderen under en eventuel straffesag

Hvis straffesagen har været i retten skal anmeldelsen og ansøgningen om erstatning være indsendt til nævnet inden 2 år fra den dato, hvor forbrydelsen fandt sted. Er der afsagt dom regnes fristen fra dommens afsigelse, og hvis efterforskningen indstilles regnes fristen fra dette tidspunkt.

UDMÅLING AF ERSTATNING

Anerkender staten, at staten skal betale erstatning, sker udbetalingen i henhold til Erstatningsansvarslovens regler. Læs nærmere om erstatningsposterne her.

Hos SKADEadvokaterne har vi stor erfaring med er opnå erstatning for skader opstået som følge af vold, herunder både fysiske og psykiske skader. Kontakt os for en gratis og uforpligtende vurdering af dine muligheder, og om du har behov for advokatbistand i din sag.