ARBEJDSSKADER

HVAD ER EN ARBEJDSSKADE?

En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber.

  • Arbejdsulykker
  • Erhvervssygdomme

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

ANERKENDELSE AF ARBEJDSSKADEN

For at få erstatning eller andre ydelser skal en skade anerkendes som en arbejdsskade. Hvis en ulykke eller erhvervssygdom skal anerkendes, er der flere betingelser, som skal være opfyldt. Overordnet set skal

  • skaden skal være sket, mens man arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.
  • skaden skal være sket på grund af arbejdet – eller de forhold som arbejdet foregår under

Der kan være en række undtagelser til de to betingelser – for eksempel i forbindelse med redning af menneskeliv, vennetjenester og arbejde i udlandet.

ANMELDELSE

En arbejdsskade skal anmeldes til arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring, som efterfølgende foretager anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis der er grundlag herfor. Fristen for anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er 1 år.

Arbejdsgiveren er som udgangspunkt forpligtet til at anmelde arbejdsskaden, men det er vigtigt at følge op på, at det bliver gjort. Når en arbejdsskade er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhverssikring, vil man modtage et brev, hvoraf det fremgår, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget en anmeldelse. Modtager man ikke en sådan bekræftelse, bør man følge op for at sikre sig, at sagen anmeldes inden fristen.

UDMÅLING AF ERSTATNING

Når en skade er anerkendt som en arbejdsskade, er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skal tage stilling til udmåling af erstatning i henhold til Arbejdsskadesikringslovens regler. Efter reglerne  kan man muligvis være berettiget til erstatning for varigt mén, tab af erhvervsevne, udgifter til medicin, hjælpemidler mv. Herudover kan man være berettiget til at få dækket udgifter under sagens behandling af arbejdsskadeforsikringsselskabet. Læs nærmere om mulighederne her.

HVIS ARBEJDSGIVEREN ELLER ANDRE KAN BEBREJDES FOR ULYKKEN

Er der nogen at bebrejde for ulykken, kan man muligvis være berettiget til erstatning efter Erstatningsansvarsloven i det omfang, den erstatning man er berettiget til efter Erstatningsansvarslovens regler ikke dækkes efter Arbejdsskadesikringslovens regler. Denne erstatning kaldes differencekravserstatning og omfatter særligt

  • godtgørelse for svie og smerte
  • erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • supplerende erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere om erstatningsposterne her.

SPECIALLÆGEUNDERSØGELSE

Til brug for vurdering en af en eventuel méngrad anmoder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ofte om, at der indhentes er speciallægeerklæring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vælger automatisk en speciallæge, og det er således vigtigt at reagere, hvis man ønsker at blive undersøgt af en anden speciallæge.

En speciallægeerklæring er af meget stor betydning for udmålingen af erstatning i sagen. Derfor er det også yderst vigtigt, at man kommer til en objektiv og dygtig speciallæge. Af samme grund anbefaler vi, at man kontakter en advokat med speciale i erstatningsret, inden man accepterer en speciallæge.

ANKE AF AFGØRELSER

Afgørelser afsagt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ankes inden 4 uger. Man bør altid få en vurdering af afgørelsen fra en advokat, der er specialiseret i erstatningsret, inden der tages stilling til, om en afgørelse bør ankes. Både for at sikre, at afgørelser, hvori der er givet for lidt i erstatning ankes, men også for at sikre, at afgørelser, der er risikable at anke, ikke ankes.

Hos SKADEadvokaterne har vi stor erfaring i håndteringen af arbejdsskader. Vi har et stort kendskab til en lang række dygtige speciallæger, og vi kan således yde kompetent vejledning om valg af speciallæge for at sikre, at du får den erstatning, du er berettiget til. Samtidig har vi stor erfaring med vurdering af og anke af afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Kontakt os for en gratis uforpligtende vurdering af din sag.